Asset Publisher Asset Publisher

Historia powstania

Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka, powstało na bazie utworzonej w 1990 roku specjalistycznej szkółki leśnej, biorącej udział w realizacji krajowego programu zachowania leśnych zasobów genowych. Organem zarządzającym placówką jest Nadleśnictwo Syców, które podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Arboretum w obecnej formie powołane zostało decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców nr 12/94 z dnia 30 grudnia 1994 roku na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 10 listopada 1993. W dniu 12.09.1995 zarządzeniem nr 18 Dyrektor RDLP w Poznaniu ustanawia statut, nadając nazwę "Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka w Sycowie". Uroczyste otwarcie Arboretum Leśnego odbyło się 10 listopada 1995 roku.

W lutym 1996 roku Dyrektor RDLP w Poznaniu powołał Radę Naukową Arboretum, która jest organem doradczym i opiniodawczym w kwestiach naukowych. Powstanie Arboretum Leśnego wiąże się ściśle z wdrażaniem w życie programów „Polskiej Polityki Kompleksowej Ochrony Zasobów Leśnych" oraz "Programu zachowania zasobów genowych drzew leśnych w Polsce na lata 1991 - 2010". Realizowane i planowane prace, związane z funkcjonowaniem i rozwojem Arboretum w Sycowie, są w pełni zgodne z ustaleniami zawartymi w dokumencie opracowanym przez Radę Europy: „Paneuropejska strategia różnorodności biologicznej i krajobrazowej". Określają one wspólne cele krajowe i regionalne, służące wdrażaniu „Konwencji o Różnorodności Biologicznej". Mają także na celu zaspokojenie narastającego zapotrzebowania społecznego na kontakt z przyrodą i aktywną ochronę naszego środowiska.

Obecnie w Arboretum znajduje się blisko 1500 taksonów drzew i krzewów. Rośliny iglaste są reprezentowane przez gatunki i odmiany z 26 rodzajów. Szczególnie liczne są taksony: świerka, sosny, jodły, modrzewi, jałowców, cyprysików i żywotników. Znajduje się tu jedna z największych w Polsce kolekcja sosen, która obejmuje ponad 150 taksonów tego rodzaju. Ciekawostkę stanowi wyhodowana w Arboretum nowa, karłowa odmiana sosny czarnej o nazwie „SYCÓW". W południowej części Arboretum zgromadzono liczącą około 300 taksonów kolekcję różaneczników, które posadzono w grupach pod okapem drzewostanu sosnowego na przestrzeni około 1 ha. Kolekcja roślin z gromady okrytozalążkowych liczy w Arboretum 808 taksonów ze 184 rodzajów. Ich nasadzenia zlokalizowane są głównie w mateczniku na terenie szkółki i w okolicach stawów i alpinarium. W kolekcji najliczniej reprezentowane są rodzaje: klon, brzoza, magnolia i buk.