Wydawca treści Wydawca treści

Rośliny chronione

Wykaz gatunków roślin chronionych na terenie Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Sycowie [stan na dzień: styczeń 2013]

KATEGORIE ZAGROŻENIA:

Polska Czerwona Księga Roślin*
EX    (extinct) – w Polsce całkowicie wymarłe
EW     (extinct in wild) – wymarłe w naturze
CR    (critical) – krytycznie zagrożone
EN    (endangered) – zagrożone wyginięciem
VU    (vulnerable) – narażone na wyginięcie
LR    (lowrisk) – gatunki niskiego ryzyka
DD    (data deficient) – stopień zagrożenia trudny do określenia z braku danych

Polska Czerwona Lista Roślin i Grzybów - 2006**
Ex      wymarłe i zaginione - Gatunki, których występowanie w Polsce nie zostało potwierdzone na znanych stanowiskach oraz nie znaleziono stanowisk nowych.
EW    gatunki wymarłe i zaginione – Znajdujące się na stanowiskach naturalnych jednocześnie utrzymywane w uprawie i/lub na stanowisku zastępczym.
E        wymierające - krytycznie zagrożone - Gatunki mocno zagrożone wymarciem, których przeżycie jest mało prawdopodobne, jeśli nadal   będą działać czynniki zagrożenia. Należą tu gatunki określane jako CR -krytycznie zagrożone.
[E]     wymierające - Gatunki silnie zagrożone wymarciem na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania.
V       narażone - Gatunki zagrożone, które w najbliższej przyszłości zostaną przesunięte do kategorii wymierających - krytycznie zagrożonych, jeżeli nadal będą działać czynniki zagrożenia.
[V]     narażone - Gatunki zagrożone na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania.
R       rzadkie - potencjalne zagrożone - Gatunki o ograniczonych zasięgach geograficznych.
I        o nieokreślonym zagrożeniu – gatunki, dla których brak jest pewnych źródeł informacji, by zaliczyć je do określonej kategorii, z różnych informacji jednak wiadomo, że są zagrożone, wymierające lub już wymarłe.

x – oznacza roślinę objętą ochroną ustawową bez określonego stopnia zagrożenia

Objaśnienia:
*Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych – publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Ostatnia edycja Czerwonej Księgi (rok 2011) zawiera spis 59 508 gatunków (na całym świecie ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów). – Lista opublikowana w ATLAS ROŚLIN CHRONIONYCH Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek, Multico 2003
**Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski –Red list of plants and fungi in Poland – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 2006