Wydawca treści Wydawca treści

Zakres działalności Arboretum

Zakres działalności Arboretum Leśnego im. Prof. Stefana Białoboka określa Statut ustanowiony dniu 12.09.1995 zarządzeniem nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zgodnie ze statutem Arboretum ma realizować następujące cele i zadania:

1. Gromadzenie, utrzymywanie, rozwój i ocena udokumentowanych kolekcji polskich drzew doborowych;

2. Zakładanie, prowadzenie i uprawa plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych gatunków drzew leśnych;

3. Uprawa drzewostanowa obcych gatunków drzew na powierzchniach doświadczalnych, w celu oceny ich przydatności dla polskiej gospodarki leśnej;

4. Ochrona ex situ zasobów genowych gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem na terenie Polski;

5. Aklimatyzacja nowych gatunków i odmian roślin;

6. Współpraca z innymi placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą;

7. Edukacja przyrodniczo-leśna na poziomie podstawowym, średnim i wyższym;

8. Produkcja materiału roślinnego na potrzeby własne, jednostek PGL Lasy Państwowe i społeczeństwa;

 

Od początku swego istnienia Arboretum realizuje statutowe cele działalności podejmując prace obejmujące zagadnienia ochrony przyrody i wzbogacania różnorodności biologicznej na terenie pozostającym w zarządzie Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Realizowane i planowane prace są w pełni zgodne z ustaleniami zawartymi w dokumencie opracowanym przez Radę Europy: „Paneuropejska strategia różnorodności biologicznej i krajobrazowej". Określają one wspólne cele krajowe i regionalne, służące wdrażaniu „Konwencji o Różnorodności Biologicznej". Mają także na celu zaspokojenie narastającego zapotrzebowania społecznego na kontakt z przyrodą i aktywną ochronę naszego środowiska.

Powstanie Arboretum Leśnego wiąże się również z wdrażaniem w życie programów „Polskiej Polityki Kompleksowej Ochrony Zasobów Leśnych" oraz "Programu zachowania zasobów genowych drzew leśnych w Polsce na lata 1991 - 2010". Arboretum pełni typowe zadania gospodarcze związane ze specjalistyczną produkcją szkółkarską, selekcją i nasiennictwem leśnym oraz użytkowaniem lasu.

 

Projekty realizowane w Arboretum Leśnym w Sycowie:

1993-2010 - Arboretum Leśne w Sycowie wyprodukowało około 110 000 szczepów drzew doborowych na potrzeby zakładania obiektów genetyki leśnej Nadleśnictw z terenu całej Polski w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010"

1999-2001 - Arboretum wyhodowało szczepy na potrzeby realizacji programu odbudowy populacji jodły sudeckiej na terenach Nadleśnictw Kamienna Góra, Szklarska Poręba i Śnieżka – wyprodukowano około 12 000 szczepów pochodzących z drzewostanów zachowawczych jodły sudeckiej z przeznaczeniem na zakładanie plantacji zachowawczych tego gatunku.

1999-2000 - Na zlecenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Arboretum podjęto produkcję zagrożonych gatunków Karkonoszy w celu zasilenia lokalnych populacji. W trakcie realizacji projektu wyprodukowano 2400 szczepów drzew i około 1100 sadzonek zagrożonych wyginięciem gatunków subalpejskich. Realizacja projektu miała na celu zwiększanie różnorodności biologicznej Sudetów.

1999-2001 - Na zlecenie Karkonoskiego Parku Narodowego wyprodukowano ponad 7000 szczepów na potrzeby programu restytucji jodły pospolitej na terenie KPN.

2000-2012 – W Arboretum realizowano programu zwiększenia liczebności populacji jarząbu brekinii - Sorbus torminalis (L.) Crantz na terenie Wielkopolski – wyprodukowano około 150 000 sadzonek tego rzadkiego gatunku.

2013-2014 – Na zlecenie Parku Narodowego Gór Stołowych na terenie Arboretum hodowane są szczepy sosny błotnej na potrzeby zachowania zasobów genowych tego gatunku.